Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $15.71

Oryginalny tekst

John McCabe. Spielend. Violin 1 Part. Sheet Music. Violin. VLN. John McCabe.

Tłumaczenie

John McCabe. Gra. Skrzypce 1 Część. Nuty. Skrzypce. VLN. John McCabe.

Oryginalny tekst

Spielend for two violins was written during the summer and early autumn of 2003, and is based on the idea of the two instruments not only playing the instruments but also playing in the sense of sport, i. playing their themes off against each other and playing with the musical material. There are times, for instance, when they seem to be having a contest to see who can finish the themes first, or who can divert the other’s attention to a new texture or rhythm. The title, the German word for "playing", also refers in a way to the composer himself exploring the themes, harmonies and rhythms - particularly notable in this respect is the large central slow section, which contrasts two altered reminiscences of the Violin Sonata of Poulenc. a composer whose music is very dear to me. with the gradual expansion of a fugue from two parts to eight. four in each violin. Fugue, after all, is in a sense an example of a composer making sport, however seriously, with the themes. So the work is a kind of extended musical pun, lasting about fifteen minutes in all and being performed without a break. Though the central section is slow, the outer ones are quick and energetic, emphasizing especially the idea of activity and vigour - the ending, however, may catch the unwary listener by surprise. The first performance was given by Philippa Mo and Peter Sheppard Skærved in Leighton House, London, on 7th May, 2004. "John McCabe's new 'Spielend' strikes me as a miniature masterpiece. a highly charged 15-minute piece in which the violins chase or echo each other in a thousand different ways, including a fugure in which, as with Bach, two instruments seemed to suggest a dozen voices. - Richard Morrison, The Times, 11. 05. 2004.

Tłumaczenie

Spielend na dwoje skrzypiec został napisany latem i wczesną jesienią 2003 roku i oparta jest na idei dwóch instrumentów nie tylko gra, ale również instrumentów grających w sensie sportu, i. grając swoje tematy przeciwko sobie i gra z materiałem muzycznym. Są chwile, na przykład, gdy zdają się być o konkursie, aby zobaczyć, kto może skończyć motywy pierwszy, lub który może odwrócić nawzajem uwagę na nowe tekstury lub rytmu. Tytuł, niemieckie słowo "grać", odnosi się także w drodze do samego kompozytora zwiedzania tematy, harmonie i rytmy - szczególnie godne uwagi w tym zakresie jest duża centralna powolne sekcji, która kontrastuje dwa zmienione wspomnienia z Sonaty skrzypcowej z Poulenc. kompozytor, którego muzyka jest mi bardzo drogi. do stopniowego rozszerzania fugi z dwóch części do ośmiu. cztery w każdej skrzypce. Fuga, mimo wszystko, jest w pewnym sensie przykładem kompozytora dokonywania sportu, jednak poważnie, z tematami. Tak więc praca jest rodzajem dłuższy pun muzycznej, trwające około piętnastu minut w ogóle i są wykonywane bez przerwy. Choć część środkowa jest powolny, zewnętrzne te są szybkie i energiczne, podkreślając zwłaszcza ideę działalności i wigor - zakończenie, jednak może złapać nieostrożnych słuchacza zaskoczyć. Pierwszy występ otrzymał od Philippa Mo i Peter Sheppard Skærved w Leighton House, Londyn, od 07 maja 2004. "John McCabe nowa" spielend "uderza mnie jako miniaturowe arcydzieła. bardzo opłata w wysokości 15 minut kawałek, w którym skrzypce gonić lub echo sobą na tysiąc różnych sposobów, w tym fugure w której, jak w przypadku Bacha, dwa instrumenty zdawało się sugerować kilkanaście głosy. - Richard Morrison, The Times, 11. 05. 2004.