Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $23.95

Oryginalny tekst

The European Anthem. Ludwig van Beethoven.

Tłumaczenie

Hymn europejski. Ludwig van Beethoven.

Oryginalny tekst

The European Anthem. Music from the last movement of the Ninth Symphony. Composed by Ludwig van Beethoven. 1770-1827. Arranged by Herbert von Karajan. For Symphonic Orchestra. This edition. ED 6488-10. Orchestra Music. Wind band parts. 34 pages. Duration 2 minutes, 15 seconds. Published by Schott Music. SD.49006356. ISBN 9790001068871. The European Hymn is the hymn not only of the European Union but of Europe in a broader sense. The melody has been taken from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven from 1823. In the last movement of this symphony Beethoven set music to the 'Ode to Joy' by Friedrich von Schiller from 1785. This poem sprang from Schiller's idealistic vision of men who become brothers - a vision Beethoven shared with him. In 1972 the Council of Europe adopted Beethoven's 'Ode to Joy' as its anthem. The well-known conductor Herbert von Karajan was commissioned to arrange three instrumental versions - for solo piano, wind orchestra and symphony orchestra. Without words, in the universal language of music, the anthem is an expression of the idealistic values of freedom, peace and solidarity which Europe stands for. In 1985 the heads of state and government adopted the hymn as the EU's official anthem. It does not replace the national anthems of the member states, but rather celebrates common values as well as unity in diversity. The score of this offical anthem is exclusively available from the Schott publishing house.

Tłumaczenie

Hymn europejski. Muzyka z ostatniego ruchu IX Symfonii. Skomponowana przez Ludwiga van Beethovena. 1770-1827. Organizowane przez Herberta von Karajana. Na orkiestrę symfoniczną. To wydanie. ED 6488-10. Orchestra Muzyka. Części zespołu wiatr. 34 strony. Czas trwania 2 minuty, 15 sekund. Opublikowane przez Schott Music. SD.49006356. ISBN 9790001068871. Europejski Hymn jest hymnem nie tylko Unii Europejskiej, ale Europy w szerszym znaczeniu. Melodia została podjęta z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena z 1823. W ostatniej części tej symfonii Beethoven muzykę do "Ody do radości" Friedricha von Schillera przez od 1785. Poemat ten zerwał z idealistycznej wizji Schillera mężczyzn, którzy stają się braćmi - wizję Beethovena wspólnie z nim. W 1972 roku Rada Europy przyjęła Beethovena "Oda do radości" jako swój hymn. Znany dyrygent Herbert von Karajan zlecono zorganizować trzy instrumentalne wersje - na fortepian, orkiestrę dętą i orkiestrę symfoniczną. Bez słów, w uniwersalnym języku muzyki, hymn jest wyrazem idealistycznych wartości wolności, pokoju i solidarności, które stoi Europa dla. W 1985 roku szefowie państw i rządów przyjęli hymn jako oficjalny hymn Unii Europejskiej. Nie zastępuje hymny narodowe państw członkowskich, lecz świętuje wspólnych wartości, jak i jedność w różnorodności. Wynik tej oficjalnym hymnem dostępny jest wyłącznie poprzez wydawnictwo Schott.