Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $5.99

Oryginalny tekst

A BACH DUET FOR STRINGS. Joe Procopio. Double Bass sheet music. Violin sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

BACH DUET na smyczki. Joe Procopio. Nuty Bass podwójnie. Nuty skrzypce. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

A BACH DUET FOR STRINGS composed by Joe Procopio. For Violin,Viola,Cello,Double Bass. Baroque Period. Advanced. Score,Set of Parts. Published by JoeCopio Music LLC. S0.54417. BACH DUET FOR ALL STRINGSFrom J.S. Bach’s Flute. Violin Sonata II in Eb arranged By Joe ProcopioThis arrangement of music may be performed by any or all of the following instruments either as a duet, quartet or in any combination as an ensemble. VIOLIN IVIOLIN IIVIOLA IVIOLA IICELLO I CELLO IIDOUBLE BASS IDOUBLE BASS IIThis arrangement by Joe Procopio from J.S. Bach’s Flute. Violin Sonata II in Eb for all woodwinds is special in many ways. Firstly, it fills the need for finding and performing the very best in music. In addition, it is also importantly unique because it may be performed by a variety of musicians. For example, the arrangement for Violin may be performed by 2 or more C Instruments including Violin, Viola, Cello or Bass. You may mix and match any string instrument with any other string instrument as a duet, quartet or larger group depending on what string instruments are available. What’s more, each of the string instruments may be combined with any other of the string instruments to be played either as a duet or in any combination desired. To be sure, this work may be performed anywhere, anytime with any group of string musicians. Quality and readiness of performance with the various musicians on hand add to the many attributes this music already has enhancing its inherent genuine global appeal. This is critical because teachers, students and musicians worldwide are constantly seeking music of the highest quality that can be skillfully presented to the public while having, at the same time, built-in qualities both pleasing to the listener and the performer alike. Bach’s melodies have stood the test of time and are, without question, internationally popular. That also makes these arrangements truly worthy of attention. I personally have had great success with this work in many major concerts including its premier performance using a Flute Choir at a Civic Center Concert held in Syracuse, NY before several thousand people who triumphed the young musicians with a standing ovation. At the time, I had set this music to a Jazz arrangement which is available as THE BACH JAZZ SONATA by Joe Procopio. The melody by J.S. Bach used in this work is taken from the Bach-Gesellschaft Ausgabe Band 9 and 1 Kammermusik BWV 1031- known as the complete works of Johann Sebastian Bach which was published in 46 volumes from 1851-1899. A single volume was issued in 1926. The last surviving editor of the series died in 1928, and these volumes are now public domain worldwide. They are also held in acclaim because there are no articulation or expression marks in the Gesellshaft. Therefore, the articulation and expression marks written in these arrangements by the arranger are suggestions only. Musicians may perform the works in any manner best suited to the betterment of their own performance. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

BACH DUET ciągów składa Joe Procopio. Na skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas. Baroku. Zaawansowany. Wynik, zestaw części. Opublikowane przez JoeCopio Muzyka LLC. S0.54417. BACH DUET DLA WSZYSTKICH STRINGSFrom J.S. . Sonata skrzypcowa II w Eb organizowane przez Joe ProcopioThis aranżacji muzyki mogą być wykonywane przez jednego lub wszystkich z następujących instrumentów albo jako duet, kwartet lub w dowolnej kombinacji jako zespół. SKRZYPCE IVIOLIN IIVIOLA IVIOLA IICELLO I WIOLONCZELA IIDOUBLE BASS IDwukrotnie BASS IIThis układ Joe Procopio z JS . Sonata skrzypcowa II w Eb dla wszystkich instrumentów dętych jest wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, to wypełnia potrzebę znalezienia i wykonywania, co najlepsze w muzyce. Ponadto, ważne jest również unikalne, ponieważ może to być wykonane przez różnych artystów. Na przykład, aranżacja na skrzypce mogą być wykonywane przez dwa lub więcej instrumentów, w tym C skrzypce, altówkę, wiolonczelę i bas. Możesz łączyć ze sobą każdy instrument smyczkowy z jakiegokolwiek innego instrumentu smyczkowego jako duet, kwartet lub większej grupy w zależności od tego, co ciąg instrumenty są dostępne. Co więcej, każdy z instrumentów smyczkowych może być łączona z żadną z instrumentów smyczkowych do odtwarzania albo w duecie lub w dowolnej kombinacji żądanej. Aby upewnić się, ta praca może być wykonywana w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie z dowolnego grupą muzyków smyczkowych. Jakość i gotowość działania z różnymi muzykami na strony dodaj do wielu atrybutów ta muzyka ma już zwiększenie jego nieodłączną prawdziwą globalną odwołania. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nauczyciele, uczniowie i muzyków na całym świecie nieustannie poszukują muzyki o najwyższej jakości, które mogą być umiejętnie prezentowane publicznie, mając jednocześnie, w tym samym czasie, wbudowanych cech zarówno miłe dla słuchacza i zarówno wykonawca. Melodie Bacha przetrwały próbę czasu i są, bez wątpienia, na arenie międzynarodowej popularne. To również sprawia, że ​​ustalenia te naprawdę godne uwagi. Ja osobiście nie miałem z tym wielki sukces w wielu dużych prac koncertów, w tym jego wydajność premier wykorzystaniem Chór na flet Koncert odbył się w Civic Center Syracuse, NY przed kilku tysięcy ludzi, którzy triumfował z młodych muzyków owacją na stojąco. W tym czasie miałem ustawić tę muzykę do aranżacji jazzowej, która jest dostępna jako BACH JAZZ SONATA Joe Procopio. Melodia przez J.S. . Jedna objętość została wydana w 1926 roku. Ostatni redaktor życiu serii zmarł w 1928 roku, i te ilości są teraz własnością publiczną na całym świecie. Są one również odbędzie się w uznanie, ponieważ nie ma artykulacji lub wyrażenie znaków w Gesellshaft. Dlatego, artykulacji i ekspresji znaki pisane w tych ustaleń przez aranżera są tylko sugestie. Muzycy mogą wykonywać prace w jakikolwiek sposób najlepiej nadaje się do polepszenia własnej wydajności. Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.