Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $6.00

Oryginalny tekst

Spring Revels. Elizabeth Alexander. A Cappella sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

Wiosenne Revels. Elizabeth Alexander. Nuty Cappella. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

Spring Revels composed by Elizabeth Alexander. For Mixed Chorus. SATB choir a cappella. Collegiate Repertoire, Community Chorus, Concert Music. Seasonal-Spring, Dance, Secular, Choral. Moderately Advanced. Text language. English. Duration 10 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-006-00. With Text language. English. Seasonal-Spring, Dance, Secular, Choral. Three evocative songs full of the gentleness, newness and unpredictability of spring. Elizabeth Alexander brings humor, imagination and meticulous craftsmanship to these fine settings of Langston Hughes, e. cummings and Carl Sandburg. Winner of the Brookline Chorus Composition Competition. Individual songs. I. April Rain Song II. when faces called flowers float out of the ground III. Spring Grass Commissioned by Festival Choir of Madison. Eric Townell, conductor. Madison, WI. Winner. Brookline Chorus Composition Competition Text. "April Rain Song" - Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby. The rain makes still pools on the sidewalk. The rain makes running pools in the gutter. The rain plays a little sleep-song on our roof at night. And I love the rain. "April Rain Song" Copyright 1932 by Alfred A. Knopf. Renewed in 1960 by Langston Hughes. Reprinted by permission of Harold Ober Associates Incorporated, as agents for the Estate of Langston Hughes. "when faces called flowers float out of the ground" - when faces called flowers float out of the ground and breathing is wishing and wishing is having - but keeping is downward and doubting and never - it's april. yes,april. my darling. it's spring. yes the pretty birds frolic as spry as can fly yes the little fish gambol as glad as can be. yes the mountains are dancing together. when every leaf opens without any sound and wishing is having and having is giving - but keeping is doting and nothing and nonsense - alive. we're alive,dear. it's. kiss me now. spring. now the pretty birds hover so she and so he now the little fish quiver so you and so i. now the mountains are dancing,the mountains. when more than was lost has been found has been found and having is giving and giving is living - but keeping is darkness and winter and cringing - it's spring. all our night becomes day. o, it's spring. all the pretty birds dive to the heart of the sky all the little fish climb through the mind of the sea. all the mountains are dancing. are dancing. "when faces called flowers float out of the ground," from Complete Poems, 1904-1962, by E.E. Cummings, edited by George J. Firmage. Used with the permission of Liveright Publishing Corporation. Copyright 1923, 1925, 1926, 1931, 1935, 1938, 1939, 1940 and 1944-1962 by E. E. Cummings. Copyright 1961, 1963, 1966, 1967, 1968 by Marion Morehouse Cummings. Copyright 1972-1991 by the Trustees for the E.E. Cummings Trust. Reprinted by permission. "Spring Grass" - Spring grass, there is a dance to be danced for you. Come up, spring grass, if only for young feet. Come up, spring grass, young feet ask you. Smell of the young spring grass, You're a mascot riding on the wind horses. You came to my nose and spiffed me. This is your lucky year. Young spring grass just after the winter, Shoots of the big green whisper of the year, Come up, if only for young feet. Come up, young feet ask you. "Spring Grass" Copyright 1928, 1956, by Carl Sandburg. I. April Rain Song. II. when faces called flowers float out of the ground. III. Spring Grass.

Tłumaczenie

Revels Wiosna skomponowane przez Elizabeth Alexander. Na chór mieszany. SATB chór a cappella. Kolegiata Repertuar, Wspólnota Chorus, Concert Muzyka. Sezonowy, wiosna, taniec, Świecki, Choral. Umiarkowanie zaawansowane. Język tekstu. Angielski. Czas trwania 10 minut. Opublikowane przez Seafarer Prasy. SF.SEA-006-00. Tekst z języka. Angielski. Sezonowy, wiosna, taniec, Świecki, Choral. Trzy sugestywne piosenki pełen łagodności, nowości i nieprzewidywalności wiosnę. Elizabeth Alexander przynosi humoru, wyobraźni i skrupulatnego rzemiosła do tych drobnych ustawień Langston Hughes, e. Cummings i Carl Sandburg. Zwycięzca Konkursu Kompozytorskiego Brookline Chorus. Pojedyncze utwory. I. kwietnia Deszcz Pieśń II. gdy twarze zwane kwiaty unosić z ziemi III. Wiosna Trawa zlecenie Festiwalu Chóru Madison. Eric Townell, dyrygent. Madison, WI. Zwycięzca. Brookline Chorus Skład Konkurs Tekst. "Kwiecień Deszcz Utwór" - Niech ci pocałunek deszczu. Niech rytm deszczu na głowę ze srebrnymi kroplami płynnych. Niech deszcz śpiewać ci kołysanki. Deszcz sprawia, że ​​wciąż baseny na chodniku. Deszcz sprawia, że ​​prowadzenie basenów w rynsztoku. Deszcz trochę snu odgrywa pieśń na naszym dachu w nocy. I kocham deszcz. "Kwiecień Deszcz Utwór" Prawa autorskie 1932 przez Alfred A. Knopf. Odnowiona w 1960 roku przez Langston Hughes. Przedruk za zgodą Harold Ober Associates Incorporated, jako środki do majątku Langston Hughes. "Gdy twarze nazywa kwiaty unoszą się z ziemi" - jeśli twarze zwane kwiaty unoszą się z ziemi i oddychania, które chcą i które chcą się konieczności - ale utrzymanie jest w dół i nigdy nie wątpić - to kwiecień. tak, kwiecień. kochanie. to wiosna. Tak to ładne ptaki igraszki jak żwawy jak może latać tak jak mała rybka hasać jak może być zadowolony. Tak góry tańczą razem. gdy każdy liść otwiera się bez żadnego dźwięku i pragnące jest posiadanie i że daje - ale utrzymanie jest zaślepiony i nic i nonsens - żyje. żyjemy, drogi. it's. pocałuj mnie teraz. wiosna. teraz ładne ptaki unosić więc i tak, że teraz trochę ryby kołczan więc i tak i. teraz tańczą w góry, w góry. gdy więcej niż zginęło znaleziono znaleziono i posiadające jest udzielanie i żyje - ale utrzymanie jest ciemność i zima i płaszczenia - to wiosna. cała nasza noc staje się dniem. O, to jest wiosna. wszystkie ładne ptaki nurkować do serca na niebie wszystkie ryby trochę wspinać przez umysł morza. wszystkie góry tańczą. tańczą. "Gdy twarze nazywa kwiaty unoszą się z ziemi," od zakończenia wierszy, 1904-1962, przez EE Cummings, pod red. Jerzego J. Firmage. Wykorzystane za zgodą Liveright Publishing Corporation. Prawa autorskie 1923, 1925, 1926, 1931, 1935, 1938, 1939, 1940 i 1944/62 przez EE Cummings. Prawa autorskie 1961, 1963, 1966, 1967, 1968 Marion Morehouse Cummings. Prawa autorskie 1972-1991 przez Powierników dla EE Cummings zaufania. Przedruk za zgodą. "Wiosna Trawa" - Wiosna trawy, nie ma być tańczył taniec dla Ciebie. Wymyślić, wiosennej trawy, czy tylko dla małych stóp. Wymyślić, wiosennej trawy, młode nogi poprosi. Zapach młodej trawy wiosną, Jesteś maskotką jazda na koniach wiatrowych. Przyszedłeś do mojego nosa i spiffed mnie. To jest twój szczęśliwy rok. Młoda trawa wiosna tuż po zimie, Pędy duży zielony szeptem roku Przyjdź, jeśli tylko dla młodych stóp. Wymyślić, młode nogi poprosi. "Wiosna Trawa" Prawa autorskie 1928, 1956, Carl Sandburg. I. kwietnia Deszcz piosenki. II. gdy twarze zwane kwiaty unosić z ziemi. III. Trawa wiosna.