Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.99

Oryginalny tekst

The Word. TTBB a cappella. Sharon Wilson. A Cappella sheet music. Baritone Voice sheet music. Bass Voice sheet music. Tenor Voice sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Słowo. TTBB cappella. Sharon Wilson. Nuty Cappella. Nuty barytonem. Nuty basem. Głos tenorowy nuty. Pośredni.

Oryginalny tekst

The Word. TTBB a cappella. composed by Sharon Wilson. For Tenor Voice, Baritone Voice, Bass Voice, Choir - other voicings, for TTBB a cappella quartet or choir. Contemporary Christian, Gospel, Sacred, Christmas, Easter. Intermediate. Score. Published by Sharon Wilson. S0.21295. "The author of the books ""John"" and ""Revelation"" uniquely calls Jesus ""The Word. "" This song is a combination of four verses from these books of the Bible referring to Jesus as ""The Word. "" The selected verses. John 1. 1, 14 and Revelation 19. 1, 6. meld together naturally and tell the story of Jesus in the beginning with God, then as ""The Word"" who became flesh and concludes with Jesus reigning as the King of Kings. The tone begins softly and simply in the key of B-flat major then builds as it reaches the Hallelujahs in the middle. A powerful finish rounds out the piece with a key change to C Major and concluding with an uplifting ""Hallelujah. The Almighty reigns. "" Covering the entire scope of the Bible in these few verses, including the Christmas and Easter themes, this piece is a beautiful praise song appropriate for any worship service throughout the year. This arrangement is written for a TTBB a cappella quartet or choir. Vocal ranges. middle C C4. Tenor I -- F3 to F4. Tenor II -- D3 to C4. Baritone -- B-flat2 to A3. Bass -- G2 to E3. Duration 4. 00 at the suggested tempo, though some prefer it a little faster. This arrangement is straight forward with few close harmonies to master making it a good choice for those new to a cappella. TENOR I is the lead and sings the melody throughout. 4 pages. This arrangement is also available with an optional piano accompaniment. sold separately. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

Słowo. TTBB cappella. składa się z Sharon Wilson. Dla tenor, baryton, chór Bass Voice - innych brzmieniowe, na TTBB capella lub chór kwartetu. Współczesna chrześcijańska Ewangelia, Sacred, Boże Narodzenie, Wielkanoc. Pośredni. Wynik. Opublikowane przez Sharon Wilson. S0.21295. "Autor książki" "John" "i" "Apokalipsa" "jednoznacznie nazywa Jezusa" "Słowo. "" Ta piosenka jest kombinacją czterech wersach z tych ksiąg Biblii odnosi się do Jezusa jako "Słowo". "" Wybrane wiersze. Jana 1. 1, 14 i Objawienie 19. 1, 6. łączą ze sobą w sposób naturalny i opowiedzieć historię Jezusa na początku u Boga, a następnie jako "" Słowo "", który stał się ciałem i kończy się Jezus panujący jako Król Królów. Dźwięk zaczyna cicho i po prostu w tonacji B-dur, a następnie buduje, jak dotrze do alleluja w środku. Potężny wykończenie dopełnia kawałek z kluczowych zmian do C-dur i zawieranie z uplifting "" Alleluja. Wszechmogący króluje. "" Obejmujący cały zakres Biblii w tych kilku wersetach, w tym Boże Narodzenie i Wielkanoc tematów, ten kawałek jest piosenka pochwała piękna odpowiednie dla każdego nabożeństwa w ciągu roku. Układ ten jest napisany dla TTBB capella lub chór kwartetu. Zakresy wokalne. środkowy C C4. Tenor I - F3, F4. Tenor II - D3 do C4. Baryton - B-Flat2 do A3. Bass - G2 do E3. . 00 w sugerowanej tempie, choć niektórzy wolą go trochę szybciej. Takie rozwiązanie jest proste z kilku bliskich harmonie do opanowania dzięki czemu jest to dobry wybór dla tych nowych do cappella. TENOR I jest ołów i śpiewa melodię przez. 4 strony. Układ ten jest również dostępny z opcjonalnym akompaniamentem fortepianu. sprzedawane oddzielnie. Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.