Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $18.95

Oryginalny tekst

Creative Pedagogy for Piano Teachers. Piano sheet music.

Tłumaczenie

Pedagogika dla nauczycieli kreatywnych Piano. Nuty fortepian.

Oryginalny tekst

Creative Pedagogy for Piano Teachers. Using Musical Games and Aural Pedagogy Techniques as a Dynamic Supplement for Teaching Piano. Composed by Jeffrey Agrell & Aura Strohschein. Music Education. Book. 48 pages. Published by GIA Publications. GI.G-8379. ISBN 9781579999414. Music Education. Jeffrey Agrell and Aura Strohschein start out with the premise that Homo sapiens is also Homo ludens and that play is an essential part of any cognitive development, especially musical play and musical development. In this brilliantly conceived book, the authors by no means negate the importance of musical literacy. But they do advocate for the too-often neglected "first step" of listening and creating, even before reading, and remind us that music is a primal part of human activity. Above all, Agrell's and Strohschein's exercises are fun. Adults and children will be engaged and are certain to develop improvisational skills of which they may have never known they were capable. - John Salmon,. Recording artist, author, Professor of Piano at the University of North Carolina-Greensboro. Piano teachers know that "Fear Factor" is more than just a television show. It can also describe the paralysis that so often impedes our students' innate creative process. Counterintuitive as it may seem, nothing is more daunting than total freedom an infinite canvas of white space can leave us as frozen as the proverbial deer in the headlights. Therein lies the root of blocked creativity. fear of the vast unknown, and a nagging suspicion that only "special" people can create. Hats off to Jeffrey Agrell and Aura Strohschein for dispelling those notions in Creative Pedagogy for Piano Teachers. The book is a smorgasbord of imaginative games -rhythmic, melodic, harmonic, aural, depictive, stylistic, technical, etc. -that provide musical parameters for activities that serve as catalysts for creativity. Any artistic soul can tell you that getting started is the hardest part. Agrell & Strohschein provide numerous clever ways to get past this psychological hurdle. Some students will require assistance from a teacher to maximize the effectiveness of the musical games. More advanced students, however, will benefit from the games with or without assistance. The sprinklings of wit and humor help convey that playing piano. or any instrument, really. is -or should be -a joy, not a chore. - Dr. Arthur Houle,. Professor of Piano, Colorado Mesa University, Director of the Festival for Creative Pianists.

Tłumaczenie

Pedagogika dla nauczycieli kreatywnych Piano. Korzystanie z gier i dźwiękowych Muzyczne Techniki dynamicznego Pedagogika jako suplement do nauczania Piano. Złożony przez Jeffreya Agrell. Edukacji Muzycznej. Książka. 48 stron. Opublikowane przez GIA Publikacji. GI.G-8379. ISBN 9781579999414. Edukacji Muzycznej. Jeffrey Agrell i Aura Strohschein rozpocząć się na założeniu, że Homo sapiens jest Homo ludens i że gra jest istotnym elementem każdego rozwoju poznawczego, zabawy muzyczne i rozwoju, zwłaszcza muzycznej. W tym genialnie pomyślany książce autorzy w żaden sposób nie neguje znaczenie umiejętności muzyczne. Ale robią zwolennikiem zbyt często zaniedbane "pierwszego kroku" słuchania i tworzenia, nawet przed przeczytaniem i przypominają nam, że muzyka jest pierwotna część ludzkiej aktywności. Przede wszystkim Agrell i ćwiczenia Strohschein są zabawy. Dorośli i dzieci będą zaangażowani i są pewne umiejętności improwizacji rozwijać, z których mogą oni nigdy nie byli w stanie znane. - John Salmon,. Nagrywanie artysta, pisarz, profesor fortepianu na Uniwersytecie North Carolina-Greensboro. Pedagogiką, wiedzą, że "Fear Factor" jest czymś więcej niż tylko program telewizyjny. Może również opisać paraliż, że tak często utrudnia wrodzoną procesu twórczego naszych uczniów. Sprzeczne z intuicją, jak może się wydawać, nic nie jest bardziej przerażające niż całkowita wolność nieskończone płótno z białej przestrzeni może nas opuścić jako zamrożone na przysłowiowy jeleń w świetle reflektorów. W tym właśnie tkwi korzeń zablokowany kreatywności. strach przed ogromna nieznana, a dręczące podejrzenie, że tylko "specjalne" ludzie mogą tworzyć. Czapki z głów dla Jeffreya Agrell i Aura Strohschein dla rozwiania tych pojęć w twórczy Pedagogiki dla Nauczycieli Fortepianu. Książka jest w formie bufetu szwedzkiego z wyobraźnią gry-rytmiczne, melodyczne, harmoniczne, fonetycznego, depictive, stylistycznych, technicznych, itp.. -Parametry, które zapewniają muzyczne dla działań, które służą jako katalizatory dla kreatywności. Wszelkie duszy artystycznej można powiedzieć, że się zaczyna to najtrudniejsza część. Agrell. Niektórzy uczniowie będą wymagać pomocy od nauczyciela, aby zmaksymalizować skuteczność gier muzycznych. Bardziej zaawansowanych studentów, ale będzie korzystać z gier, z lub bez pomocy. W sprinklings z dowcipu i humoru pomocą przekazać, że gra na fortepianie. lub jakikolwiek dokument, naprawdę. jest powinny -lub być -a radość, a nie udręką. - Dr Artur Houle,. Profesor Fortepianu, Colorado Mesa University, Dyrektor Festiwalu Pianistów Twórczych.