Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $9.99

Oryginalny tekst

First Lessons Violin. Craig Duncan. Violin sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Pierwsze lekcje gry na skrzypcach. Craig Duncan. Nuty skrzypce. Początek.

Oryginalny tekst

First Lessons Violin composed by Craig Duncan. For Violin. Saddle-stitched, Methods. First Lessons. All Styles. Beginning. Book. CD Set. 32 pages. Published by Mel Bay Publications, Inc. MB.99292BCD. ISBN 9780786618057. All Styles. 8.75 x 11.75 inches. This text presents beginning violin technique and basic music-reading fundamentals, with an emphasis on the use of melodies and classical pieces to teach each new concept. The 28 lessons include basic technique and reading skills, scales in the keys of A, D, G, and C as well as bowing techniques such as dynamic contrast, slurs, accents, and staccato bowing. There are 47 melodies presented including works by Bach, Beethoven, Brahms, Handel, Mozart and other classical composers. The companion CD features all of the exercises and pieces recorded with solo violin and piano accompaniment. Uses melodies and pieces to introduce technique and fundamentals. Includes scales in A, D, G, and C. slurs, accents, and staccato bowing. 47 melodies, including works by Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, and more. Companion CD contains all exercises and pieces. Lesson 1. Holding The Violin. Playing the Open Strings. Quarter Notes and Half Notes. Lesson 2. Notes in the First Position on the A and E strings. Twinkle, Twinkle Little Star. Lesson 3. Key Signatures. Mary Had A Little Lamb. Jingle Bells. Lesson 4. Repeat Signs. Russian Dance Tune. Lightly Row. Dotted Notes. Camptown Races. Lesson 5. Eighth Notes. Hungarian Folk Song #1. The Old Gray Goose. Lesson 6. Notes in the First Position on the D string. Ode to Joy. Ninth Symphony Theme. - Ludwig van Beethoven. Rests. Scherzando - Bela Barotok. Lesson 7. D Scale. Gavotte. Country Gardens. Can, Can - Jacques Offenbach. Lesson 8. Dynamics. Dixie. Largo from The New World Symphony - Anton Dvorak. Lesson 9. Notes in the Key of D on the E string. Riguadon - Henry Purcell. Lesson 10. Time Signature. Lavender's Blue. Allegretto - Ludwig van Beethoven. Lesson 11. Slurs. Simple Gifts - Shaker melody. Lesson 12. Accents. Fanfare Minuet. King William's March - Jeremiah Clarke. Lesson 13. KEY OF G. London Symphony - Joseph Haydn. Lesson 14. Crescendo and Descresendo. Jamaica - English Dance Tune. Lesson 15. The Upbeat. British Grenadiers. Symphony Theme - Johannes Brahms. Lesson 16. Accidentals. Minuet - Georg Philipp Telemann. The Harmonious Blacksmith - Georg Frederic Handel. Lesson 17. KEY OF C. Trumpet Minuet. Lesson 18. Ritard. French March. duet. Lesson 19. Playing two notes with the same bow direction. Gavotte In C. Marche from The Algerian Suite - Camille Saint-Sa‘ns. Lesson 20. The Fourth Finger. BourŽe from Water Music - Georg Frederic Handel. Etude - Nikolai Paganini. Lesson 21. Fourth Finger and Open Strings. Gavotte from Sonata #2, Opus 5 - Georg Frederic Handel. Menuet - J. S. Bach. Lesson 22. Key of A. German Dance - Ludwig van Beethoven. Lesson 23. German Dance in A - Ludwig van Beethoven. Andante Grazioso - Wolfgang Amadeus Mozart. Lesson 24. Sixteenth Notes. Ride, Ride - Dmitri Kabalevsky. Bonaparte's Retreat. Lesson 25. Dotted Eighth Note. Soldier's March - Robert Schumann. Theme from the Fourth Symphony - Franz Schubert. Lesson 26. Staccato. Glockenspiel - Wolfgang A. Mozart. Lesson 27. Staccato and Legato. Surprise Symphony - Joseph Haydn. Gavotte in D - Arcangelo Corelli. Lesson 28. Grace Notes. Sonatina - Ludwig van Beethoven.

Tłumaczenie

Pierwsze lekcje gry na skrzypcach skomponował Craig Duncan. Na skrzypce. Zszywane, Metody. Pierwsze lekcje. Wszystkie style. Początek. Książka. Zestaw CD. 32 strony. Opublikowane przez Mel Bay Publications, Inc. MB.99292BCD. ISBN 9780786618057. Wszystkie style. 8,75 x 11,75 cm. Tekst ten przedstawia rozpoczynających i podstawowe techniki skrzypcowej muzyki podstaw czytania, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie melodii i utworów klasycznych do nauczania każdą nową koncepcję. W 28 lekcji obejmuje podstawowe techniki i umiejętności czytania, waga w tonacjach A, D, G i C, jak również technik kłaniając takie jak dynamiczny kontrast, łukiem, akcenty, i staccato kłaniając. Istnieje 47 melodie prezentowane w tym dzieł Bacha, Beethovena, Brahmsa, Haendla, Mozarta i innych kompozytorów. Towarzysz CD zawiera wszystkie ćwiczenia i kawałków nagranych z skrzypce solo i akompaniament fortepianowy. Wykorzystuje melodie i kawałki wprowadzić techniki i podstaw. Zawiera skale w punkcie A, D, G i C. oszczerstwa, akcenty, i staccato kłaniając. 47 melodii, w tym dzieł Bacha, Beethovena, Brahmsa, Mozarta, i więcej. Companion CD zawiera wszystkie ćwiczenia i utwory. Lekcja 1. Trzymając skrzypce. Grając w strun. Uwagi Uwagi kwartał i pół. Lekcja 2. Uwagi na pierwszej pozycji na strunach A i E. Twinkle, Twinkle Little Star. Lekcja 3. Kluczowe Podpisy. Mary Had A Little Lamb. Jingle Bells. Lekcja 4. Powtórz Signs. Taniec rosyjski Tune. Lekko Row. Uwagi przerywane. Wyścigi Camptown. Lekcja 5. Ósemki. Венгерский Народная песня. Old Gray Goose. Lekcja 6. Uwagi na pierwszej pozycji na strunie D. Oda do radości. IX Symfonia Theme. - Ludwig van Beethoven. Resztki. Scherzando - Bela Barotok. Lekcja 7. D Skala. Gawot. Country Gardens. Can Can - Jacques Offenbach. Lekcja 8. Dynamika. Dixie. Largo z The New World Symphony - Anton Dvorak. Lekcja 9. Uwagi w tonacji D na strunie E. Riguadon - Henry Purcell. Lekcja 10. Metrum. Lavender Blue. Allegretto - Ludwig van Beethoven. Lekcja 11. Oszczerstwa. Proste Prezenty - Shaker melodia. Lekcja 12. Akcenty. Fanfare Menuet. Króla Williama marca - Jeremiah Clarke. Lekcja 13. Tonacji G. London Symphony - Joseph Haydn. Lekcja 14. Crescendo i Descresendo. Jamajka - Angielski Taniec Tune. Lekcja 15. Upbeat. Brytyjscy grenadierzy. Symfonia tematyczny - Johannes Brahms. Lekcja 16. Chromatyczne. Menuet - Georg Philipp Telemann. Harmonijny Kowal - Georg Frederic Handel. Lekcja 17. Tonacji C. Trąbka Menuet. Lekcja 18. Ritard. Francuski marca. duet. Lekcja 19. Grając dwie notatki z tego samego kierunku dziobu. Gavotte W C. Marche od algierskiego Suite - Camille'a Saint-Sa'ns. Lekcja 20. Czwarty palec. BourŽe z Water Music - Georga Fryderyka Haendla. Etiuda - Nikołaj Paganini. Lekcja 21. Czwarty palec i strun. Гавот из Сонаты. Menuet - J. S. Bach. Lekcja 22. Klucz A. Taniec niemiecki - Ludwig van Beethoven. Lekcja 23. Taniec niemiecki w A - Ludwiga van Beethovena. Andante Grazioso - Wolfgang Amadeusz Mozart. Lekcja 24. XVI Uwagi. Jazda, jazda - Dmitri Kabalewski. Bonaparte Retreat. Lekcja 25. Przerywana ósemka. Żołnierza marca - Robert Schumann. Motyw z Czwartej Symfonii - Franz Schubert. Lekcja 26. Staccato. Dzwonki - Wolfgang A. Mozart. Lekcja 27. Staccato i legato. Niespodzianka Symfonia - Joseph Haydn. Gavotte D - Arcangelo Corelli. Lekcja 28. Grace Uwagi. Sonatina - Ludwig van Beethoven.