Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $19.95

Oryginalny tekst

Se sont penches dessus. Walter Feldmann. Cello sheet music. Viola sheet music. Violin sheet music.

Tłumaczenie

Były pochylić. Walter Feldmann. Wiolonczela nuty. Nuty altówka. Nuty skrzypce.

Oryginalny tekst

Se sont penches dessus composed by Walter Feldmann. For 2 violins, viola, cello. This edition. Paperbound. German title. se sont penches dessus Quartett. Full score. Language. all languages. Composed 2004. 05. 14 pages. Duration 5 minutes. Published by Carus Verlag. CA.1632700. ISBN M-007-11305-6. With Language. all languages. The study in synchronicity, " se sont penches dessus " first achieved its final scoring after many changes. It was first composed as music to a choreography by Gabriel Hernandez. Le. eh. Zovotrimaserovmeravmerouvian. dmzn. se sont penches dessus, which is based on the letters of a fragment translated into French that appears in James Joyce's Finnegan's Wake. The short, static piece has existed in three versions. - " sspd ", electronic music. normal version, a glissando from one chord of four sounds to another, employed in the electronics of No. 3. - " sspd " sature, electronic music. intentionally distorted version of No. 1. - " se sont penches dessus " for violin, alto flute and electronics, in which the flutist had to sing one tone of a diad It turns out that a version for two equal string instruments can better render the harmony of the piece. a tone sung simultaneously with a tone that is played on the flute yields a ring-modulated mixture of sound which is too indistinct. , and thus the duo version for 2 violins was composed. A collaboration with the Kairos Quartet, Berlin,. le second tour du noye, 3rd String Quartet. led me to smuggle a viola and cello into the piece as background, in order to glue the abrupt harmonic changes discretely together. The Duo and the Quartet are definitive and equally valid versions, both of which are available separately. Duo. Carus 16.327. 10. , Quartet. Carus 16.327. " se sont penches dessus " is now literally the transposition of the translated quotation from James Joyce, in which the letters of the text "se sont penches dessus" establish the basic structure of the piece. the rhythmic standstill denotes the vowels of the 4 words. , the letters of "Zovotrimaserovmeravmerouvian" indicate the fine rhythmic structure and the manner of playing. , sul ponticello. Walter Feldmann.

Tłumaczenie

Były chude powyżej skomponował Walter Feldmann. Na 2 skrzypiec, altówkę, wiolonczelę. To wydanie. Paperbound. Niemiecki tytuł. były chude nad Quartett. Pełny wynik. Język. wszystkie języki. W składzie: 2004. 05. 14 stron. Czas trwania 5 minut. Opublikowane przez Carus Verlag. CA.1632700. ISBN M-007-11305-6. Z języka. wszystkie języki. Badania w synchroniczności "se sont Penches dessus" Pierwszy osiągnąć ostateczną punktację po wielu zmianach. Został pierwszym składzie muzyki do choreografii Gabriel Hernandez. Le. eh. Zovotrimaserovmeravmerouvian. dmzn. se sont Penches dessus, która opiera się na pismach z fragmentu w języku francuskim, który pojawia się w Wake Jamesa Joyce'a Finnegan w. Krótko mówiąc, statyczny element istnieje w trzech wersjach. - "Sspd", muzyka elektroniczna. normalne wersja, glissando akord z jednego z czterech dźwięków do innego, zatrudniony w elektronice nr 3. - "SSPD" nasycone, muzyka elektroniczna. Wersja celowo zniekształcone od nr 1. - "Se sont Penches dessus" na skrzypce, flet altowy i elektroniki, w którym flecista miał śpiewać jedną tonacji DIAD Okazuje się, że wersja na dwie równe instrumentów smyczkowych może lepiej oddać harmonię utworu. Ton śpiewana równocześnie tonem, że gra się na flecie daje mieszaninę dzwonka modulowany dźwięku, który jest zbyt niewyraźny. I dlatego version duo 2 skrzypiec składał. Współpraca z Kairos Quartet, Berlin,. le drugim tour du Noye, 3rd String Quartet. doprowadziły mnie do przemycenia altówkę i wiolonczelę do utworu jako tło, by przykleić nagłe zmiany harmoniczne dyskretnie razem. Duo oraz Kwartet są ostateczne i równie ważne wersje, z których oba są dostępne oddzielnie. Duet. Carus 16,327. 10. Kwartet. Carus 16,327. "Se sont Penches dessus" jest teraz dosłownie transpozycja przetłumaczony cytat z Jamesa Joyce'a, w którym litery tekstu "se sont Penches dessus" ustalić podstawową strukturę utworu. rytmiczne postój oznacza samogłoski z 4 słów. , Litery "Zovotrimaserovmeravmerouvian" wskazują na delikatną strukturę rytmiczną i sposób gry. , Na moście. Walter Feldmann.