Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $1.99

Oryginalny tekst

Embers. Through the Smoke of Burning Embers. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Żar. Poprzez dymu palącego Embers. Chór nuty. Arkusz akompaniament muzyki fortepianowej. Pośredni.

Oryginalny tekst

Embers. Through the Smoke of Burning Embers. composed by D. M. Gardner. For Piano,Choir,SATB. Christian,Sacred. Intermediate. Score. Published by D. M. Gardner Music. S0.35993. A tribute to the victims, families and heroes of September 11, 2001. ----Embers is a powerful portrayal of hope found in faith, even in the midst of disaster and devastation. Beginning quietly with a tearful melody, rays of sunlight begin to pierce choking, gray dust and smoke that veil the massive debris of newly fallen towers. As the air begins to clear, the light of God's eternal hope emerges. ----TEXT. Through the smoke of burning embers And gray dust that stings our eyes, Shines the Light that is God's Glory, As the morning sun does rise. While the valley warms with sunshine, Still cold mist lifts from the ground. Like the birds, we sing His praises, For Breath of life, in Him, we've found. Soft orange glow of day sets colors Upon a cool, blue sea of tears. But rejoice with true thanksgiving As the morning reappears. For His Glory, Let us praise Him. For His Kingdom, let us live. Sing to God songs of thanksgiving, For His Grace, which He does give. ----Premieres. September 2001 - Community Bible Church Choir, Omaha, Nebraska, November 2001 University of Nebraska at Omaha, University Chorus. revised a cappella. 2002 Selected to be read at the Nebraska Choral Directors Association, Summer Festival 2007. SATBB and Piano. ----Difficulty. Moderate----Includes. Combined Choir. Piano Score. Approx. 2 minutes and 56 seconds in length----Find out more about music by D. M. Gardner at satbpiano. com. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

Żar. Poprzez dymu palącego Embers. w składzie: D. M. Gardner. Na fortepian, chór, SATB. . Pośredni. Wynik. Opublikowane przez D. M. Gardner Muzyka. S0.35993. Hołd dla ofiar, ich rodzin i bohaterów 11 września 2001. ---- Embers to potężny portret nadziei znaleźć w wierze, nawet w środku katastrofy i zniszczenia. Począwszy cicho z płaczliwym melodii, promienie słońca zaczynają przebijać zadławienia, szary kurz i dym, który Veil ogromne zanieczyszczenia nowo upadłych wieże. W powietrzu zaczyna się rozjaśniać, światło wiecznej nadziei Boga wyłania. ---- TEKST. Przez dym z płonących węgli i szary pył, który kłuje w oczy, świeci się światło, które jest chwała Boża, jak poranne słońce nie powstanie. Podczas Dolina ogrzewa słońcem, zimna mgła unosi Wciąż z ziemi. Jak ptaki, śpiewamy Jego chwałę, oddech życia, w Nim, odkryliśmy,. Miękkie pomarańczowy blask dnia ustawia kolory Po chłodnym, błękitne morze łez. Ale radujcie się z prawdziwą dziękczynienia W ranka pojawia. Dla Jego chwały, Chwalmy Go. Dla Jego Królestwa, żyjmy. Śpiewajcie pieśni dziękczynne Boga, za Jego łaskę, której On nie daje. ---- Premiery. Wrzesień 2001 - Społeczność Biblia Kościół Chór, Omaha, Nebraska, listopad 2001 University of Nebraska w Omaha, Chór Uniwersytetu. Zmieniony a cappella. 2002 Wybrany do czytania na Choral Directors Association Nebraska, Letni Festiwal 2007. SATBB i fortepian. ---- Trudność. Średni ---- Zawiera. Nomenklatura Chór. Fortepian Ocena. Ok.. 2 minuty i 56 sekund długości ---- Dowiedz się więcej o muzyce przez DM Gardner w satbpiano. com. Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.