Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $2.50

Oryginalny tekst

Die Gedanken Sind Frei. A40SATB. Elizabeth Alexander. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Beginning.

Tłumaczenie

Myśli są bezpłatny. A40SATB. Elizabeth Alexander. Chór nuty. Arkusz akompaniament muzyki fortepianowej. Początek.

Oryginalny tekst

Die Gedanken Sind Frei. A40SATB. 16th c. German protest song. Arranged by Elizabeth Alexander. For Mixed Chorus and Piano. SATB choir and piano. Community Chorus, High School Chorus, Concert Music. Freedom, Secular, Choral, Folksongs. Moderately Easy. Octavo. Text language. English. Duration 3 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-087-00. With Text language. English. Freedom, Secular, Choral, Folksongs. "Die Gedanken sind frei" - "My thoughts are free" - was the rallying cry and protest song of the German Peasant Wars, class uprisings which predated the French Revolution by two centuries. The song reappeared in the 1960s, popularized by Pete Seeger. Here, this timeless demand for free thought is given a feisty new English singing translation and an arrangement full of wit, color, surprises, and some healthy defiance. Fie. Text. Die Gedanken sind frei, I proudly profess them. As hard as you try, you cannot suppress them. No fence can confine them, No creed undermine them, They ring from on high. Die Gedanken sind frei. They laugh like a child, and sing and make merry, They bloom ever wild like flow'rs on a prairie, They wind and they wander, They pensively ponder, They soar to the sky. Die Gedanken sind frei. If you try to bind my thoughts in a prison, The next day you'll find that they have arisen. A brainstorm will thunder, And burst chains asunder, And off they will fly, Die Gedanken sind frei. They're liable to change as I become older, So don't think it strange if they become bolder. They won't remain static Packed up in some attic. To that, I'll say. "Fie. " Die Gedanken sind frei. Tho' you may despise them, I shall not disguise them, You can't codify them, And I won't deny them, Go on and deride them, I'm not going to hide them , Assail me or jail me, My thoughts shall not fail me, It's useless to ban them, Or pan them or can them, So don't even try. Die Gedanken sind frei. Copyright 2010 by Elizabeth Alexander. All rights reserved.

Tłumaczenie

Myśli są bezpłatny. A40SATB. 16th c.. Niemiecki protest song. Zorganizowane przez Elizabeth Alexander. Na chór mieszany i fortepian. Chór SATB i fortepian. Społeczność Chór, Chór Liceum, Koncert Muzyka. Wolność, świecki, chóralnych pieśni ludowe. Umiarkowanie łatwy. Ósmy. Język tekstu. Angielski. Czas trwania 3 minuty. Opublikowane przez Seafarer Prasy. SF.SEA-087-00. Tekst z języka. Angielski. Wolność, świecki, chóralnych pieśni ludowe. "Die Gedanken sind frei" - "Moje myśli są wolne" - to okrzyk i protest song niemieckich wojen chłopskich powstań klasy, które poprzedzały Rewolucję Francuską przez dwa stulecia. Utwór pojawił się w 1960 roku, spopularyzowane przez Pete'a Seegera. Tutaj, to ponadczasowy popyt na wolnej myśli otrzymuje przebojową nowe angielskie śpiew i układ pełną dowcipu, kolorów, niespodzianek i niektórych zdrowych Defiance. Fie. Tekst. Myśli są wolne, z dumą je wyznają. Tak mocno, jak spróbować, nie można ich pominąć. Nie można ich ograniczyć płot, nie podważa ich credo, dzwoni one z wysoka. Myśli są wolne. Śmieją się jak dziecko, i śpiewać i weselić, Kwitną kiedykolwiek dziki jak flow'rs na prerii, Oni wiatr i wędrują, one zamyślony zastanawiać, oni wznieść się do nieba. Myśli są wolne. Jeśli próbujesz związać moje myśli w więzieniu, następnego dnia przekonasz się, że pojawiły się one. Burza mózgów będzie grzmieć, i wybuchnął łańcuchy rozdziela i Wyłączony będą latać, Die Gedanken sind frei. Oni mogą zmienić jak się starzeją, więc nie sądzę, że to dziwne, jeśli stają się odważniejsze. Oni nie pozostają statyczne pakiety w jakimś strychu. Do tego, powiem. "Fie. "Myśli są wolne. Tho 'można gardzić nimi, nie będę ich ukrywać, nie można ich kodyfikacji, a ja ich nie zaprzecza, Idź i wyśmiewają ich, ja nie zamierzam ich ukrywać, atakują mnie lub więzienia do mnie, Moje Myśli nie są mi się nie uda, to nie ma sensu ich zakazać, albo przesunąć je lub może je, więc nawet nie próbuj. Myśli są wolne. Copyright 2010 by Elizabeth Alexander. Wszystkie prawa zastrzeżone.