Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $40.95

Oryginalny tekst

Lux et Umbra. Jordi Cervello.

Tłumaczenie

Lux et Umbra. Jordi Cervello.

Oryginalny tekst

Lux et Umbra composed by Jordi Cervello. For String orchestra. Instrumental Sets. Duration 17. 35. Published by Editorial de Musica Boileau. BO.B.3292. English comments. This is the definitive version of Biogenesis, a piece that Cervello had written in 1976, together with his friend Jorge Wagensberg, and which was awarded the First Prize at the Spanish Ministry for Education and Science's Permanent Composition and Musical Research Competition. The new version was made at 1984-85 Lux et umbra is written for a string group consisting of four first and four second violins, three violas, three cellos and a double bass. The conceptual battle between darkness and light is represented by the instability between the notes B and C, and by the compartmentation of the group of fifteen strings into divisi that provide an independent arrangement for each instrument, thus bestowing great substance upon the texture of the music. A cello cadence emerges from a slow and straightforward beginning. A process of contrasts then begins, culminating in a molto vivace passage of a scherzando nature, which alludes to the Baroque concerti grossi. The music once again plays with chiaroscuro until reaching its climax, from which point the conclusion slowly begins, establishing itself in the high register until fading away. The work was first performed at Barcelona's Palau de la Musica by the English Chamber Orchestra, directed by Enrique Garcia Asensio, in 1987. That same year, in the newspaper El Pais, the observations of the composer and critic Francesc Taverna-Bech paid tribute to the work's "intelligence as regards the use of and search for instrumental resources. in this case, string instruments, about which Cervello knows a great deal. , the skill involved in endowing the lyrical line with tension, and a singular touch that confers formal essence upon the musical discourse". In La Vanguardia, Jordi Llovet wrote that this is a work in which, "as is the case with most of Cervello's compositions, the listener finds something covertly religious, a mysterious secret, a transcendence linked to the origins of communication requiring more than a single being, which provides excitement". In 1990, when the Orquesta de Granada. Orchestra of Granada. performed the work at Barcelona's Grec festival, the critic Cesar Calmell opined, in the same newspaper, that "inch by inch, surely and imperturbably, Cervello built up a perfect world that reflects the image of the craftsman who, so astonished at the delights of his trade, is unable to do anything but turn the very backdrop of tragedy into something pleasant". Lux et umbra was recorded by the Orchestra Estatal of the Hermitage, conducted by Alexis Soriano. CD SA01210 Fundacion Autor. --Xavier Casanoves Danes Music critic. Comentarios del Espanol. Se trata de la version definitiva de Biogenesis, obra que habia escrito en 1976 en colaboracion con su amigo Jorge Wagensberg y que obtuvo el Primer Premio, en el ano de su creacion, en el Concurso Permanente de Composicion e Investigacion Musical del Ministerio de Educacion y Ciencia. La nueva version fue realizada en 1984-85. Lux et umbra esta escrita para un grupo de cuerda integrado por cuatro primeros violines, cuatro segundos, tres violas, tres violoncelos y un contrabajo. El combate filosofico entre la oscuridad y la luz lo lleva a cabo la inestabilidad entre las notas si y do y la compartimentacion del grupo de quince cuerdas en unos divisi que llegan a una escritura independiente para cada instrumento, otorgando una gran importancia a la textura sonora. De un principio lento y descarnado emerge una cadencia del violonchelo. A continuacion da comienzo un proceso de contrastes que culmina en un pasaje molto vivace de caracter scherzando que alude a los concerti grossi del barroco. La musica juega de nuevo con el claroscuro hasta llegar a la cumbre sonora iniciando el final lentamente que se instala en el registro agudo hasta desvanecerse. La estreno en el Palau de la Musica de Barcelona la English Chamber Orchestra en el ano 1987 bajo la direccion de Enrique Garcia Asensio. Ese mismo ano, en el periodico El Pais, el compositor y critico Francesc Taverna-Bech reconocia en sus comentarios "la inteligencia en el uso y la busqueda de los recursos instrumentales -en este caso la cuerda, de la que Cervello es profundo conocedor-, la destreza para revestir de tension la linea lirica y un tacto particular para conferir entidad formal al discurso sonoro". Jordi Llovet, en La Vanguardia, escribia que en esta obra, "se encuentra, como en la mayor parte de la produccion de Cervello, algo secretamente religioso, un arcano misterioso, una trascendencia vinculada a los origenes de la comunicacion impracticable con el ser unico que resulta apasionante". En el ano 1990, cuando la Orquesta de Granada la toco en el Grec de Barcelona, era el critico Cesar Calmell quien, en el mismo periodico consideraba que "Cervello construyo palmo a palmo, segura e imperturbablemente, un mundo perfecto que refleja la imagen del artesano que, de tan admirado con las delicias de su oficio, no puede hacer otra cosa que convertir en agradable el fondo mismo de la tragedia". Lux et umbra esta grabada por la Orquesta Estatal del Hermitage, dirigida por Alexis Soriano. CD SA01210 Fundacion Autor. --Xavier Casanoves Danes Critico musical.

Tłumaczenie

Lux et Umbra skomponował Jordi Cervello. Na orkiestrę smyczkową. Instrumental Zestawy. Czas trwania: 17. 35. Opublikowane przez Editorial de Musica Boileau. BO.B.3292. Angielski Komentarze. To jest ostateczna wersja biogenezy, kawałek który Cervello był napisany w 1976 roku, wraz ze swoim przyjacielem Jorge Wagensberg i który otrzymał I nagrodę w hiszpańskim Ministerstwie Edukacji i Nauki za Permanent Skład Badań Konkurs i muzycznych. Nowa wersja została wydana w 1984/85 Lux et umbra jest napisane dla grupy łańcuch składający się z czterech pierwszych i cztery sekundy skrzypiec, trzy altówki, trzy wiolonczele i kontrabas. Koncepcyjne walka pomiędzy światłem i ciemnością jest reprezentowany przez niestabilność pomiędzy nutami B i C, i przez przedziały grupy piętnastu ciągów w Divisi że świadczenia niezależnego układu dla każdego instrumentu, nadając w ten sposób substancję po wspaniałe tekstury muzyki. Wiolonczela kadencji wyłania się z powolnym i prostym początku. Proces kontrastów następnie zaczyna, zakończone przejście molto vivace natury scherzando, która nawiązuje do baroku Concerti Grossi. Muzyka po raz kolejny gra światłocienia, aż do osiągnięcia punktu kulminacyjnego punktu, z którego powoli zaczyna zawarcie ustanawiającego się w wysokim rejestrze, aż zanika. Praca została wykonana po raz pierwszy w Barcelonie Palau de la Musica przez Angielską Orkiestrą Kameralną, w reżyserii Enrique Garcia Asensio, w 1987 r.. W tym samym roku, w gazecie El Pais, obserwacje kompozytora i krytyka Francesc Tawerna-Bech hołd "inteligencji dzieła w odniesieniu do wykorzystania zasobów i sprawdzić instrumentalnych. w tym przypadku, instrumenty smyczkowe, o których Cervello zna wiele. , Umiejętność udział w nadaniu liryczny wiersz z napięcia, a pojedynczy akcent, który nadaje formalne istotę od dyskursu muzycznego ". La Vanguardia, Jordi Llovet napisał, że jest to praca, w której, "jak to jest w przypadku większości kompozycji cervello za, słuchacz znajdzie coś potajemnie religijne, tajemniczy sekret, transcendencja związane z początków komunikacji wymagających więcej niż jeden bytu, który zapewnia emocje ". W 1990 roku, kiedy Orquesta de Granada. Orkiestra Granada. wykonywane prace w Barcelonie Grec festiwalu, krytyk Cesar Calmell był zdania, w tej samej gazecie, że "cal po calu, z pewnością i niewzruszenie, Cervello zbudowany idealny świat, który odzwierciedla wizerunek rzemieślnika, który, tak zdumiony rozkoszy jego handel, nie jest w stanie nic zrobić, ale z kolei samą scenerię tragedii w coś przyjemnego ". Lux et umbra została nagrana przez orkiestrę Estatal z Ermitażu dyrekcją Alexisa Soriano. Fundacja Autor CD SA01210. - Xavier Casanoves Duńczycy krytyk muzyczny. Hiszpański Komentarze. To jest ostateczna wersja biogenezy, pracy, którą napisał w 1976 roku we współpracy z jego przyjacielem Jorge Wagensberg i zdobył pierwszą nagrodę w roku jej powstania, w składzie Stałego i Badań Konkursu Muzycznego Ministerstwa Edukacji i nauka. Nowa wersja została wykonana w 1984/85. Lux et umbra jest napisane dla grupy łańcuch składający się z czterech pierwszych skrzypiec, cztery sekundy, trzy altówki, trzy wiolonczele i kontrabas. Filozoficzna walka pomiędzy światłem i ciemnością jest przeprowadzane pomiędzy niestabilnością Uwagi Jeśli i zrobić podział na grupy i piętnastu ciągów w podziale że osiągnięcia pisania niezależny dla każdego instrumentu, dając dużą wagę do faktury dźwięku. Z powolnym początku i ziarnistej kadencji wyłania wiolonczelę. Poniżej rozpoczyna proces kontrastów, które kończy się molto vivace przejścia scherzando charakterze, o którym mowa barokowym koncertów Grossi. Muzyka znów gra z dźwiękiem światłocienia, aby osiągnąć ostateczny szczyt powoli zaczyna być zainstalowany w górnym rejestrze zanikać. Premiera w Palau de la Musica w Barcelonie Inglés Chamber Orchestra w 1987 roku pod kierownictwem Enrique Garcia Asensio. W tym samym roku, w gazecie El Pais, pisarz i krytyk Francesc Tawerna-Bech ujmowane w jego uwagi "inteligencji w obsłudze i sprawdzić podłoże, w tym przypadku środki ciąg, który jest Cervello koneser- zdolność do linii napięcia i liryczny touch do nadania konkretnego formalnego podmiotu do dźwięku mowy ". Jordi Llovet, La Vanguardia, napisał, że w tej pracy, "jest, podobnie jak w większości produkcji Cervello, coś w tajemnicy religijnej, tajemnej, tajemniczej transcendencji związane z początków komunikacji z jedynym praktycznie być to jest ekscytujące ". W roku 1990, gdy Granada Orkiestra grać w Grec w Barcelonie, był krytyczny Calmell Cesar, który w tej samej gazecie za "Cervello zbudowany cal po calu, bezpieczne i bezwstydnie, idealny świat, który odzwierciedla obraz rzemieślnik, tak podziwiane przez uroki swojego rzemiosła, nie może nic zrobić, ale aby był przyjemny samym dole tej tragedii ". Lux et umbra jest rejestrowane przez Państwową Orkiestrą Ermitażu, w reżyserii Alexisa Soriano. Fundacja Autor CD SA01210. --Xavier Casanoves Duńczycy Critico muzyczne.