Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $8.99

Oryginalny tekst

Ragtime Miniatures for Two Flutes - Set 1. Pat Holmberg. Flute Solo sheet music. Intermediate.

Tłumaczenie

Ragtime Miniatury na dwa flety - Set 1. Pat Holmberg. Nuty flet samotnie. Pośredni.

Oryginalny tekst

Ragtime Miniatures for Two Flutes - Set 1 composed by Pat Holmberg. For Flute. 21st Century,Ragtime,Repertoire. Intermediate. Score. Published by Patricia Tanttila Holmberg. S0.46273. There are twelve short ragtime style pieces in the collection. Rather than say very much here, I'm just going to give you some reviews from flute teachers. Here they are. ByDr. Mom on November 19, 2013 As a flute teacher, I watch for new and interesting music for my students. These Rags are terrific. They are harmonically and musically interesting, introduce a style to the students with which they may be unfamiliar yet has a "jazzy" feel, and are simple enough in range, rhythm and length. they're relatively brief. to be approachable to the intermediate student - a level at which one often needs interesting music to keep them going. - and above. I had one student who is versed in jazz. plays jazz trumpet. who tried to swing these, so I had the opportunity to work with him on how Rags differ from "swung" jazz, which was kind of fun. I feel these duets fill a need in the modern flute studio, and recommend them highly. Something to Rag about - for students & performers a-like. By Em on November 16, 2013 This 12-piece book is a delightful introduction to ragtime for flutists, who usually don't get the chance to play much jazz or "rag" music. What I perhaps enjoy most about the book is, the 2nd flute part has many chances for nice melodic interplay or fun walking bass lines to accompany the 1st flute. Unlike many duet books that have a rather stagnant bass line for the 2nd flute. accompaniment. If you are playing with students who are new to the territory, it is a great book to have them develop an ear for jazz chords. You'll need to review how to swing eighths, since that isn't covered here --it's for Intermediate players after all. The lines should not be incredibly challenging though, and it is presented in such a way that whether up or down tempo, it's still fun to play. I did like playing most of the pieces up-tempo, though. My top favorite pieces are #5- "Forget-Me-Not", #6 - "Cotton Candy Rag", #11 - "High Country Stomp". it's nice got a nice lilting feel. and #12- "Green Mountain Saunter. " There is a great variety, and each piece has a memorable melody. Grab a flutist friend and play these. If you like to have up-beat and playful tunes. especially during these cold winter months. these will warm you up real fast. Hi Patricia,The Ragtime Miniatures for Two Flutes – Set 1 Intermediate by Patricia Holmberg lends itself to development in rhythmic and reading skills. It offers studies of syncopated rhythms in 4. 4 and 12. The 12. 8 duets support improvement in the student’s triple feel. Also, the changes in meter challenge and support the enhanced reading skills of the student. Furthermore, the chromatic tones offer stylistic colors to the student’s assortment of fingering patterns. Students using the book had a positive response to the melodic content. it was fun to play—a breath of fresh air. Thank you for bringing your book to my attention. We await set two. Phyllis G. Ragtime Miniatures- Intermediate By Jean A. E. on November 7, 2013 This is Intermediate level music, it can satisfy several levels of players, and altho rags come over stylistically the same , these are varied enough. Except for mostly using flat key signatures, and having some confusion in finding your way around repeats and da capos, these are pleasant little works, some of which would make nice concert encores. The only feature I as a performer corrected when my friend and I played them thru was to 8 va some of the too low 2nd parts. Doing this seemed to improve the voicing. So In general, nice work,Pat. Professional Flutist. performer Jean A.. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tłumaczenie

Ragtime Miniatury na dwa flety - Set 1 skomponowane przez Pata Holmberg. Na flet. 21st Century, Ragtime, Repertuar. Pośredni. Wynik. Opublikowane przez Patricię Tanttila Holmberg. S0.46273. Jest dwanaście krótkie stylu ragtime sztuk w kolekcji. Zamiast powiedzieć bardzo wiele tutaj, jestem po prostu dać kilka opinii z nauczycieli flet. Tutaj są. ByDr. . Te Szmaty są wspaniałe. Są harmonicznie i muzycznie ciekawe, wprowadzić styl do uczniów, z którymi mogą być nieznane jeszcze ma jazzy atmosferę i są dość proste w zakresie, rytmu i długości. Stosunkowo krótkie są. być przystępny do pośredniego studenta - poziomu, przy którym często można potrzebuje interesującą muzykę do utrzymania ich dzieje. - A przede. Miałem jeden student, który jest zorientowany w jazzie. gra jazz trąbka. którzy próbowali odchylić nich, więc miałem okazję pracować z nim, w jaki sposób różnią się od szmat wychylonego jazzu, który był rodzajem zabawy. Czuję te duety wypełnić zapotrzebowanie w nowoczesnym studio flet, i bardzo je polecam. Coś Rag temat - dla studentów. Przez Em na 16 listopada 2013 Książka 12-kawałek jest wspaniały wstęp do Ragtime dla flecistów, którzy zwykle nie dostać szansę grać dużo jazzu lub muzyki rag. Co mi może cieszyć najbardziej w książce jest, 2. część flet ma wiele szans dla miłej zabawy melodyjny wzajemnych lub linii basu spaceru towarzyszące 1st flecie. W przeciwieństwie do wielu książek, które mają duet raczej stagnacja linię basu w ramach 2. flet. akompaniament. Jeśli grasz z uczniami, którzy są nowe terytorium, to jest to świetna książka do ich opracowania jazzowe akordy słuch. Musisz recenzję jak huśtawka ósmych, ponieważ nie jest tu --it jest dla graczy Pośredniczących po wszystkim. Linie nie powinny być bardzo trudne, choć i to jest prezentowane w taki sposób, że to, czy w górę lub w dół, tempo, to wciąż grywalna. Zrobiłem jak gra większość kawałków up-tempo, choć. My top ulubione kawałki są # 5- Forget-me-not, # 6 - wata cukrowa Rag, nr 11 - High Country Stomp. miło ładną lilting dotyk. i # 12- Zielona Góra saunter. Istnieje wielka różnorodność, a każdy kawałek ma niezapomniane melodie. Weź flecista znajomego i grać te. Jeśli chcesz mieć up-beat i zabawne melodie. zwłaszcza podczas tych zimowych miesięcy. będą one rozgrzewkę naprawdę szybko. Witam Patricia, The Ragtime Miniatury na dwa flety - Set 1 Intermediate Patricia Holmberg nadaje się do rozwoju umiejętności czytania i rytmicznych. Oferuje studia synkopowana rytmów w 4. 4 i 12. 12. 8 duety wspierać poprawę potrójnego dotyku studenta. Ponadto, zmiany w metrowym wyzwania i wspierać ulepszone umiejętności czytania studenta. Ponadto oferują dźwięki chromatyczne kolory do asortymentu stylistycznych studenta wzorów chwytowymi. Studenci korzystający z książki miał pozytywną odpowiedź na melodyjnym treści. to była grywalna-powiew świeżego powietrza. Dziękuję, że książkę do mojej uwagi. Czekamy ustawić dwa. Phyllis G. Ragtime Miniatures- pośredni przez Jean AE w dniu 07 listopada 2013 To jest muzyka poziom średniozaawansowany, może spełniać kilka poziomów graczy i szmaty altho przyjść stylistycznie samo, to są na tyle zróżnicowany,. Poza głównie za pomocą płaskich tonacji i mając pewne zamieszanie w znalezieniu drogi w powtórzeń i da kapo, to mało przyjemne prace, z których część to zrobić ładne bisy koncerty. I jak tylko funkcja poprawił, gdy wykonawca ja i mój przyjaciel grał je thru było 8 va niektórych zbyt niskich 2-ty części. Robi to wydawało się poprawić skoczyć. Więc Ogólnie dobra robota, Pat. Profesjonalne Flecista. wykonawca Jean A.. Druk cyfrowy jest do wydruku nuty dostępne zawsze i wszędzie. Tylko zakup, druk i zabaw. Zobacz swoje nuty online w domu, szkole, pracy czy gdziekolwiek masz komputer podłączony do Internetu. Skorzystaj z naszej aplikacji na iPada, aby zobaczyć swoje cyfrowe nuty w podróży. Z Digital Print, można drukować swoje cyfrowe nuty natychmiast po zakupie, czy czekać, aż jego dogodne. I instalacja nasze oprogramowanie jest łatwe - będziemy Cię przez proste kroki, aby upewnić się, że Adobe Flash Player, Adobe AIR i Kartę aplikacji Muzyka Plus AIR.