Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $95.00

Oryginalny tekst

Concerto No. 2 for Marimba & Chamber Ensemble. B-Flat Trumpet sheet music. Bassoon sheet music. Horn sheet music. Marimba sheet music. Oboe sheet music. Percussion sheet music. Piano sheet music. Timpani sheet music. Trombone sheet music. Tuba sheet music. Advanced.

Tłumaczenie

Koncert nr 2 na marimbę. Nuty trąbka B-Flat. Fagot nuty. Nuty Horn. Nuty marimba. Obój nuty. Nuty perkusyjne. Nuty fortepian. Kotły nuty. Nuty na puzon. Nuty tuba. Zaawansowany.

Oryginalny tekst

Concerto No. 2 for Marimba & Chamber Ensemble. Marimba Feature. Composed by Gillingham. Arranged by A. Dancy. Chamber Ensemble. For Marimba Concerto. Marimba. 5-octave. , Flute. Piccolo, Oboe, Clarinet in Bb, Bassoon, Horn in F 1, Horn in F 2, Trumpet in Bb 1, Trumpet in Bb 2, Trombone, Tuba, Piano, Percussion 1. Timpani. , Suspended Cymbal, Bells. shared. , Brake Drum, Tambourine, 4 Toms. shared. , Perc. Percussion Music. Difficult. Score and parts. Duration 23. 00. Published by C. Alan Publications. CN.11856. An intriguing, engaging, and challenging piece. Gillingham's Concerto is a must-try for all marimbists. The breakneck first movement sets a rapid pace for the turbulent musical passages throughout. Musical themes return in the second movement, but much slower with a delicate ensemble accompaniment. The lively third movement flirts with meter changes and mixed meter to create a spritely feel to the movement leading to the solo cadenza and finale. The "Concerto No. 2 for Marimba" is a commission by a consortium of schools and performers headed by Professor Marc Wooldridge of Northwestern College, Orange City, Iowa. The chamber ensemble version, arranged for a double quintet. woodwind and brass. with three percussion and piano, was premiered on April 6, 2008 by Andrew Dancy. The work exploits the full range of the technical and expressive ability of the five-octave concert grand marimba. It is cast in the standard three-movement format. The first movement uses sonata-rondo form and begins with a slow introduction and quasi-cadenza by the marimba. An animated first theme follows in G-minor accompanied by clarinets and tambourine. A contrasting second theme area follows featuring chromatic mediant progressions and descending chromatic lines. The return of the first theme utilizes a slightly different accompaniment. The development section reworks all the thematic material in different guises. The recapitulation presents the first theme, verbatim, as it was in the exposition. The second theme, however, changes the mode to major. The return alternates the marimba on the theme with the winds playing the theme in augmentation. The marimba quietly ends the movement with an ascending and descending arpeggiated passage. The second movement is a chaconne with eight variations. The marimba states a rather haunting chorale-like melody in Bb minor. The first variation features the low brass on the chaconne theme with the marimba on the variation. Variation II uses marimba, clarinet, bells, and vibraphone and Variation III uses marimba, oboe, and horns. Cascading muted brass against the augmented chaconne theme in the flutes and clarinets are indicative of Variation IV. Variation V changes the slow pace to fast using marimba, brass, timpani, and bells. A haunting Variation VI utilizes bowed marimba on the chaconne theme accompanied by piano and bells. Variation VII features the low brass on the chaconne theme against triplets in the upper brass. Rolled arpeggiated chords highlight Variation VIII along with a solo alto saxophone on the second half of the variation. A somber coda brings the movement to a close. The third movement, like the first, is in sonata-rondo design and is cyclic, bringing back and combining the thematic material of the first and second movements. The first theme, in D-minor, is angular and spirited, accompanied by clarinets and tambourine. reminiscent of Mvt. I. The second theme brings back the second theme of the first movement followed by the return of the first theme, now accompanied by saxophones and tambourine. The development combines and works thematic material from all three movements of the concerto. The recapitulation begins with the bassoons on the first theme, followed by the horns. trumpets and finally, the marimba. The second theme brings back the chaconne of the second movement, this time in major with the marimba accompanying using rhythmic material taken from the first theme of the third movement. There is no formal return of the first theme. Instead, the marimba plays a cadenza in which the first theme material and the second movement chaconne are developed. A galloping presto. coda. follows, ending the movement in D major. - David R. Gillingham.

Tłumaczenie

Koncert nr 2 na marimbę. Reportaż marimba. Składa się z Gillingham. Ułożone przez A. Dancy. Zespół kameralny. Koncert na marimbę. Marimba. 5-oktawa. , Flet. Piccolo, obój, klarnet, fagot w Bb, Horn w F 1, 2 Horn w F, trąbka Bb 1, trąbka Bb 2, Puzon, Tuba, Fortepian, Instrumenty perkusyjne 1. Kotły. Zawieszone, talerze, dzwonki. shared. , hamulce bębnowe, Tamburyn, 4 Toms. shared. , Perć. Perkusyjne Muzyka. Trudny. Ocena i części. Czas trwania: 23. 00. Opublikowane przez C. Alan Publikacji. CN.11856. Intrygujące, wciągające i wymagające kawałek. Koncert Gillingham jest obowiązkowa dla wszystkich marimbists spróbować. Karkołomne pierwszy ruch wyznacza szybkie tempo dla burzliwych fragmentów muzycznych w całej. Motywy muzyczne powrócić w drugiej części, ale znacznie wolniej z delikatnym akompaniamentem zespołowej. Żywy ruch flirtuje z trzeciej zmiany licznika i mieszanych metr do stworzenia spritely uczucie ruchu prowadzącej do kadencji solowej i finał. "Koncert nr 2 na marimbę" jest prowizja przez konsorcjum szkół i artystów na czele z profesorem Markiem Wooldridge Northwestern College w Orange City, Iowa. Wersja zespół kameralny, rozmieszczone na podwójnym kwintet. stroikowe i mosiądzu. z trzech perkusja i fortepian, miał premierę w dniu 6 kwietnia 2008 r. przez Andrzeja Dancy. Praca wykorzystuje pełen zakres możliwości technicznych i wyrazisty koncertu pięć-marimba oktawy. Jest to oddane w standardowym formacie trzyczęściowa. Pierwszy ruch wykorzystuje formę sonaty-rondo i zaczyna się powolne wprowadzanie i quasi-kadencją przez marimbę. Animowane pierwszy temat następująco w G-moll towarzyszy klarnety i tamburyn. Kontrastujące Drugi obszar motyw następująco wyposażony chromatyczne Mediant progresje i zstępnych chromatyczne. Powrót pierwszego tematu wykorzystuje nieco inny akompaniament. Sekcja rozwój przerabia cały materiał tematyczny w różnych odsłonach. Podsumowanie przedstawia pierwszy temat, dosłownie, jak to było w specyfikacji. Drugi temat, jednak zmienia tryb na głównym. Powrót zastępców marimby na temat gry z wiatrem w powiększaniu temat. Marimba cicho kończy ruch z wstępujących i zstępujących arpeggiated przejścia. Druga część jest Chaconne z ośmiu wariantów. Stany marimba raczej jak prześladuje chorał melodii w Bb-moll. Pierwsza odmiana posiada niską mosiądzu na temat Chaconnę z marimbę na zmianę. Odmiana II wykorzystuje marimba, klarnet, dzwony i wibrafon i marimba Variation III używa, obój, i rogi. Kaskadowe wyciszony mosiądzu przed Chaconnę rozszerzonego tematu w fletów i klarnetów wskazują zmienności IV. Wariacja V zmienia wolne tempo, aby przewinąć używając marimba, mosiądz, kotły i dzwony. Nawiedza Zmiana VI wykorzystuje skłonił marimba na temat Chaconnę towarzyszy fortepian i dzwony. Odmiana VII oferuje niskie mosiądz na temat Chaconnę z trojaczków w górnej mosiądzu. Walcowane arpeggiated akordy podkreślają Zróżnicowanie VIII wraz z saksofon altowy solo na drugiej połowie zmienności. Posępny koda przynosi ruch do końca. Trzecia część, podobnie jak pierwszy, w procesie projektowania sonatowa-ronda i cykliczne, przywracając i łączenie materiału tematycznego pierwszych i drugich ruchów. Pierwszy temat, w D-moll, jest kanciasty i porywający, towarzyszy klarnety i tamburyn. przypomina MVT. Ja. Drugi motyw przywołuje drugi temat pierwszego ruchu, a następnie powrót do pierwszego tematu, teraz towarzyszy saksofon i tamburyn. Rozwój łączy i działa materiału tematycznego z wszystkich trzech części Koncertu. Podsumowanie zaczyna się fagoty na pierwszym tematem, a następnie za rogi. Trąbki i wreszcie, marimba. Drugi motyw przywraca Chaconnę drugiego ruchu, tym razem w głównym z marimba towarzyszące materiałem rytmiczne zaczerpnięte z pierwszego motywu trzeciego ruchu. Nie ma formalnego powrotu pierwszego tematu. Zamiast marimbafon odgrywa kadencję, w którym pierwszy materiał i drugi motyw Chaconne przepływ są opracowane. Galopujący presto. ogon. Wynika z tego, kończąc ruch w D-dur. - David R. Gillingham.