Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $40.00

Oryginalny tekst

Concerto for Vibraphone & Wind Ensemble. score only. Nathan Daughtrey. B-Flat Trumpet sheet music. Vibraphone sheet music. Grade 5.

Tłumaczenie

Koncert na wibrafon. zdobyć tylko. Nathan Daughtrey. Nuty trąbka B-Flat. Wibrafon nuty. Klasa 5.

Oryginalny tekst

Concerto for Vibraphone & Wind Ensemble. score only. composed by Nathan Daughtrey. For Soloist. with Concert Band. One on a part. Piccolo Flute 1 Flute 2 Oboe Bassoon 1 Bassoon 2 B-flat Clarinet 1 B-flat Clarinet 2 B-flat Clarinet 3 B-flat Bass Clarinet B-flat Contrabass Clarinet Soprano Saxophone Alto Saxophone Tenor Saxophone Baritone Saxophone B-flat Trumpet 1 B-fl. Grade 5. Score only. Duration 15. 00. Published by C. Alan Publications. CN.17224. Commissioned by Dr. Lisa Rogers of Texas Tech University, the two-movement "Concerto for Vibraphone" was inspired by two opposing poems by Pablo Neruda - one depicting a rainy night. Night's Song. and the other a bright & sunshining day. Enchanted Light. The showy solo solo part may be performed with piano, percussion ensemble, wind ensemble or full orchestra. Concerto for Vibraphone was commissioned by Dr. Lisa Rogers, Professor of Percussion at Texas Tech University. The two-movement work draws inspiration from two opposing poems by Pablo Neruda that depict night and day. The poems are full of rich & vivid imagery that I tried to capture in the music. Ode to Nighttime by Pablo Neruda I. Night's Song - 'El Canto de la Noche' For the first movement, Night's Song, I tried to depict this mysterious, starry night that gradually turns dark and rainy. The phrases that really spoke to me and shaped the music were 'behind daylight,' 'you thrash around the sky,' 'you run wild over the savage flow of rivers,' and rain and darkness are the blade of a singing sword while stars, or jasmine petals, gaze from blackened heights. ' I love how Neruda describes daylight as being born nighttime, so I decided to make the movements attacca so that the second movement, Enchanted Light, bursts forth out of the first movement. Ode to Enchanted Light by Pablo Neruda II. Enchanted Light - 'La Luz Encantada' The second movement is much more sparkly and bright, depicting the 'light dropping from the top of the sky. ' The 'cicada sending its sawing song high into the empty air' even makes an appearance when the ensemble vibraphone player places pennies on the bars and then bows those bars with optional help from a sizzle cymbal. Motives and themes from the first movement return in several spots throughout the second movement helping to unify the work. The soloist gets a workout as well in the tour-de-force second movement, unlike the much more introspective first movement.

Tłumaczenie

Koncert na wibrafon. zdobyć tylko. skomponowane przez Nathana Daughtrey. Dla Solista. koncert zespołu z. Jeden na części. Flet piccolo flet 1 1 2 Obój Fagot Fagot 2 B-dur 1 klarnetowy B-dur Klarnet 2 B-3 B płaskie klarnet bas klarnet płaskim B-dur Kontrabas klarnet saksofon altowy saksofon sopranowy saksofon tenorowy Saksofon barytonowy B-dur trąbka 1 B- fl. Klasa 5. Nik tylko. Czas trwania 15. 00. Opublikowane przez C. Alan Publikacji. CN.17224. Zlecone przez dr Lisa Rogers z Texas Tech University, dwa-ruchu "Koncert na wibrafon" został zainspirowany przez dwóch przeciwległych wierszy Pablo Neruda - jeden przedstawiający deszczowa noc. Pieśń nocy. i inne jasne. Zaczarowana światła. Efektowny pojedynkę częścią pojedynkę może być wykonywane z fortepianu, zespół perkusyjny, zespół instrumentów dętych lub pełnej orkiestry. Koncert na wibrafon został zlecony przez dr Lisa Rogers, profesor perkusję na Texas Tech University. Praca dwu-Ruch czerpie inspirację z dwóch przeciwnych wierszy Pablo Neruda, które przedstawiają w dzień iw nocy. Wiersze są pełne bogatych. Oda do Nighttime przez Pablo Neruda I. Pieśni nocy - "El Canto de la Noche" W pierwszej części, Nocnej Pieśni, starałem się opisać ten tajemniczy, Gwiaździsta noc, które stopniowo ciemnieje i deszczowo. Wyrażenia, które naprawdę do mnie mówił i kształcie muzyki były "za dnia, '' ty thrash wokół nieba ',' jesteś poszaleć nad dzikim przepływu rzek" i deszcz i ciemność są ostrze miecza śpiewu podczas gwiazdek lub płatki jaśminu, spojrzenie z poczerniałych wysokościach. 'Kocham jak Neruda opisuje światło dzienne jak rodzi noc, więc postanowiłem zrobić ruchy attacca tak, że druga część, Zaczarowane światło, wybucha z pierwszej części. Oda do Zaczarowanej Światła przez Pablo Neruda II. Zaczarowana światła - "La Luz Encantada" Druga część jest o wiele bardziej lśniąca i jasne, przedstawiający "światła spada z góry na niebie. "" Cykada wysyłanie jej piosenkę piłowania wysoko w puste powietrze "sprawia, że ​​nawet gdy wygląd zespół wibrafon gracz umieszcza grosze barów, a następnie łuki te pręty z opcjonalną pomocą od talerza trzask. Motywy i tematy z pierwszego zwrotu ruchu w kilku miejscach w całej drugiej części pomaga ujednolicić pracę. Solista dostaje treningu oraz w drugim ruchu Tour-de-force, w przeciwieństwie do znacznie bardziej introspekcji pierwszego ruchu.