Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $237.95

Oryginalny tekst

Methods & Treatises Violin - 3 Volumes - Italy 1600-1800. Violin sheet music.

Tłumaczenie

Metody. Nuty skrzypce.

Oryginalny tekst

Methods & Treatises Violin - 3 Volumes - Italy 1600-1800. Serie IV - Italy 1600-1800. Edited by Alessandro Moccia. For Violin. This edition. Facsimile. Methodes & Traites. Score. 904 pages. Published by Anne Fuzeau Productions - France. FZ.7568. ISBN M230675680. 24.00 x 33.00 cm inches. These early music methods are in facsimile in three books. Volume 1. Ref. 5826. Bartolomeo BISMANTOVA - Francesco GEMINIANI. 1-2. - Giuseppe TARTINI. - Carlo TESSARINI. - Aurelio VIRGILIANO - Gasparo ZANNETTI. Volume 2. Ref. 5827. Anonyme - Bartolomeo CAMPAGNOLI. - Francesco GALEAZZI - Pietro LEONE- Antonio LOLLI - Vicenzo PANERAI- Giovanni Batista RANGONI - Pietro SIGNORETTI - Giuseppe TARTINI. 2-3. - Carlo TESSARINI. 2-3. - Carlo ZUCCARI. Volume 3. Ref. 5828. Bartolomeo CAMPAGNOLI. - Francesco FANZAGO - Giuseppe TARTINI. 4-5. Table of contents. Volume 1. Virgiliano Aurelio. Il dolcimelo d'Aurelio Virgiliano - c. 1600. Zannetti Gasparo. Il scolaro di Gasparo Zannetti - 1645. Bismantova Bartolomeo. Compendio musicale - 1677. Tessarini Carlo. Gramatica di musica - 1741. Tartini Giuseppe. L'Arte del arco - 1748. Geminiani Francesco. A treatise of good taste - 1749. Geminiani Francesco. The art of playing on the violin - 1751. Volume 2. Tessarini Carlo. Nouvelle methode pour apprendre par theorie - c. 1760. Zuccari Carlo. The tru method of playing - 1762. Tessarini Carlo. An accurate method - 1765. Leone Pietro. Methode raisonnee - 1768. Tartini Giuseppe. Lettera del defonto signor Giuseppe Tartini - 1770. Tartini Giuseppe. Traite des agremens - 1771. Signoretti Pietro. Methode contenant les principes - 1777. Panerai Vicenzo. Principi di musica - c. 1780. Anonyme. Riflessioni d'un professore - 1780. Lolli Antonio. L'ecole du violon en quatuor - c. 1784. Rangoni Giovanni Batista. Saggio sul gusto della musica - 1790. Campagnoli Batolomeo. L'art d'inventer a l'improviste - c. 1790. Galeazzi Francesco. Elementi teorico-pratici - 1796. Volume 3. Fanzago Francesco. Elogi di Giuseppe Tartini - 1792. Tartini Giuseppe. Libro de regole, ed esempi - s. Tartini Giuseppe. Regole per arrivare a saper ben suonare - s. Campagnoli Bartolomeo. Nuovo metodo della mecanica - 1797. Collection supervised by the musicologist Jean Saint-Arroman, professor at the Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse of Paris and at the CEFEDEM Ile de France. Training Centre for Music Teachers. He is the author of the majority of our prefaces and has also been involved in library searches. Facsimiles of copies from. - National Library of Paris. France. - British Library of London. England. - Civico Museo Bibliografico Musicale of Bologna. Italy. - Conservatory Library of Music Benedetto Marcello of Venice. Italy. - Staatlische Hochschule fur Musik und darstellende Kunst of Berlin. Germany. - Conservatory Library of Music Giuseppe Verdi of Milan. Italy. - Municipal Library of Reggio Emilia. Italy. - Gemeente Museum of The Hague. Netherlands. - University of California. USA. Anne Fuzeau Classique propose the complete theoretic documentation, methods, classical music scores on the violin.

Tłumaczenie

Metody. Seria IV - Włochy 1600-1800. Edytowany przez Alessandro Moccia. Na skrzypce. To wydanie. Kopia. METODY. Wynik. 904 strony. Opublikowane przez Anne Fuzeau Productions - Francja. FZ.7568. ISBN M230675680. 24,00 x 33,00 cm w calach. Metody te wczesne muzyczne są w trzech książek faksymile. Tom 1. Ref. 5826. Bartłomieja BISMANTOVA - Francesco Geminiani. 1-2. - Giuseppe Tartini. - Carlo Tessarini. - Aurelio Virgiliano - Gasparo ZANNETTI. Tom 2. Ref. 5827. Anonyme - Bartolomeo CAMPAGNOLI. - Francesco Galeazzi - Pietro Antonio Leone- Lolli - Giovanni Batista Vincenzo Panerai- Rangoni - Piotr Signoretti - Giuseppe Tartini. 2-3. - Carlo Tessarini. 2-3. - Carlo Zuccari. Tom 3. Ref. 5828. Bartłomieja CAMPAGNOLI. - Francesco Fanzago - Giuseppe Tartini. 4-5. Spis treści. Tom 1. Virgiliano Aurelio. Dolcimelo z Aurelio Virgiliano - c. 1600. Zannetti Gasparo. Uczeń Gasparo Zannetti - 1645. Bartolomeo Bismantova. Kompendium muzyczne - 1677. Tessarini Carlo. Gramatica Muzyka - 1741. Giuseppe Tartini. L'Arte del arco - 1748. Francesco Geminiani. Traktat o dobrym smaku - 1749. Francesco Geminiani. Sztuka gry na skrzypcach - 1751. Tom 2. Tessarini Carlo. Nowa metoda, aby dowiedzieć się o teorii - c. 1760. Carlo Zuccari. Metoda tru grania - 1762. Tessarini Carlo. Dokładna metoda - 1765. Piotr Leone. Metoda raisonnee - 1768. Giuseppe Tartini. List zmarłego pana Giuseppe Tartini - 1770. Giuseppe Tartini. Handlu ludźmi uroki - 1771. Signoretti Piotr. Methode zawierające zasady - 1777. Panerai Vincenzo. Zasady muzyki - c. 1780. Anonimowy. Refleksje profesora - 1780. Lolli Antonio. Szkoła kwartet skrzypcowy - c. 1784. Giovanni Batista Rangoni. Esej o smaku muzyki - 1790. Campagnoli Batolomeo. Sztuka wynalezioną ma niespodziewanie - c. 1790. Galeazzi Francesco. Teoretyczne i praktyczne - 1796. Tom 3. Fanzago Franciszek. Pochwała Giuseppe Tartiniego - 1792. Giuseppe Tartini. Księga przepisów i przykłady - s. Giuseppe Tartini. Zasady, aby wiedzieć, jak grać dobrze - s. Campagnoli Bartolomeo. Nowa metoda Mecanica - 1797. Kolekcja nadzorowane przez muzykologa Jeana Saint-Arroman, profesorem w Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse w Paryżu i na CEFEDEM Ile de France. Centrum Szkolenia Nauczycieli Muzyki. Jest autorem większości naszych prefacji i był również zaangażowany w poszukiwania biblioteki. Faksy od kopii z. - Biblioteka Narodowa w Paryżu. Francja. - British Library w Londynie. Anglia. - Civico Museo Bibliografico Musicale w Bolonii. Włochy. - Biblioteka Konserwatorium Muzycznego Benedetto Marcello w Wenecji. Włochy. - Metalowe Uniwersytet Muzyki i Sztuki sceniczne Berlina. Niemcy. - Biblioteki Muzycznej Konserwatorium Giuseppe Verdiego w Mediolanie. Włochy. - Miejska Biblioteka w Reggio Emilia. Włochy. - Gemeente Museum w Hadze. Niderlandy. - University of California. USA. Anne Fuzeau Classique zaproponować kompletną dokumentację teoretyczne, metody, klasyczne nuty na skrzypce.