Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty $27.95

Oryginalny tekst

21 Etudes for Violoncello with an accompaniment of a second Violoncello ad libitum. Jean-Louis Duport. Cello sheet music.

Tłumaczenie

21 etiud na wiolonczelę z towarzyszeniem drugiego wiolonczela ad libitum. Jean-Louis Duport. Wiolonczela nuty.

Oryginalny tekst

21 Etudes for Violoncello with an accompaniment of a second Violoncello ad libitum composed by Jean-Louis Duport. Edited by Martin Rummel. For violoncello. This edition. 2nd printing 2011 edition. Stapled. Fold out pages where you need them. Ad libitum cello part included with fingerings and bowings for today's cellists. German. English brochure with playing tips and references to where the techniques can be found in the standard cello literature. Difficulty. difficult. Performance score. 55. 31. 18 pages. Published by Baerenreiter Verlag. BA.BA6980. ISBN 9790006529988. 9x12 inches. The new edition of these standard cello etudes uses the first edition of the etudes as its point of origin. meaning this new edition is free from many elements added by various editors over the last 200 years. First of all Rummel has modernized the fingerings and bowings to reflect cello playing today. He has also restored the order of the etudes as Duport originally had them and furthermore the ad libitum 2nd cello has been brought back to life. the new edition offers the 2nd cello in a separate score included in the edition. As with the already popular Popper Etudes BA 6978 and BA 6979, the Duport edition also includes a brochure with comments on the etudes and with references to their usage in the standard cello literature.

Tłumaczenie

21 Etiudy dla wiolonczelę z towarzyszeniem drugiego ad libitum wiolonczelę skomponowana przez Jean-Louis Duport. Edytowane przez Martin Rummel. Na wiolonczelę. To wydanie. 2nd drukowanie edycja 2011. Zszywane. Rozłóż stron, gdzie są potrzebne. Wiolonczela ad libitum część dołączona palcowania i bowings dzisiejszego wiolonczelistów. Niemiecki. Angielski broszura z poradami do gry i odniesienia do miejsca, gdzie techniki można znaleźć w standardowej literaturze wiolonczelę. Trudność. trudny. Wynik wydajności. 55. 31. 18 stron. Opublikowane przez Baerenreiter Verlag. BA.BA6980. ISBN 9790006529988. 9x12 cali. Nowa edycja tych standardowych etiud wiolonczelowych wykorzystuje pierwszą edycję etiud jako punktu wyjścia. oznacza to nowe wydanie jest wolne od wielu elementów dodanych przez różnych wydawców w ciągu ostatnich 200 lat. Przede wszystkim Rummel zmodernizował te palcowania i bowings odzwierciedlać wiolonczeli grać dzisiaj. Był także przywrócić porządek etiud jako Duport pierwotnie miał je, a ponadto ad libitum 2nd wiolonczela został przywrócony do życia. Nowe wydanie oferuje 2nd wiolonczeli w oddzielnym wynikiem zawartych w wydaniu. Podobnie jak w przypadku już popularne Popper Etudes BA 6978 i BA 6979, wydanie Duport obejmuje również broszurę z komentarzy na etiud i z odniesieniem do ich wykorzystania w standardowej literaturze wiolonczelę.