Instrumenty
Ensembles
Opera
Kompozytorzy
Wykonawcy

Nuty

Oryginalny tekst

Three Fiona MacLeod Settings. Oliver Barton. A cappella. Secular , Partsong. Language. English.

Tłumaczenie

Trzy Fiona Ustawienia MacLeod. Oliver Barton. Cappella. Świecki, Partsong. Język. Angielski.

Oryginalny tekst

Fiona MacLeod was a creation or perhaps alter ego of the Scottish poet William Sharp. 1855–1905. Some consider her his inner feminine consciousness. he himself described her as “an ancestral seeress” who came through to him. In any case, he went to tremendous lengths to conceal the connection between her and himself and there was quite a scandal when the truth came out that he was author of both his and her works. But the strange thing is that Fiona’s writings, steeped as they are in a twilight Celtic world, are so much more atmospheric and vivid, and in truth, better, than William’s. It is as though he really was possessed by a more inspired soul. The three settings are. The Wind — about 2'4". All parts split except the tenors. Honeymouth — about 4'42". Full SSAATTBB throughout. The Moonchild — about 2'1". This is scored for a female solo. a Mezzo will probably have the right sort of tone colour. and STB divisi choir, with odd solo bits for soprano and tenor. This is a bit tough on the altos. One of them could do the solo part. the rest could be temporary sopranos or tenors perhaps. The settings are intended to be performed as a set, but Honeymouth and The Moonchild can be performed separately. The Wind wouldn’t really stand alone. The complete set was first performed in 1973, I think it was, by the Westron Wynd in the Orangery, Goldney House, Bristol, England, conducted by Nigel Davidson. The Moonchild has been performed in various guises, such as a solo song with piano and a recorder consort plus psaltery. Please feel free to arrange it for whatever assortments you like, but try to retain the atmospheric quality.

Tłumaczenie

Fiona MacLeod był stworzenie lub być może alter ego szkocki poeta William Ostry. 1855–1905. Niektórzy uważają, że jej świadomość jego wewnętrzna kobiece. On sam opisano ją jako Prorokini przodków, który przyszedł po niego. W każdym razie, udał się do ogromnych starań, aby ukryć związek między nią a sobą i było dość skandal, kiedy prawda wyszła na jaw, że był autorem obu dzieł jego i jej. Ale dziwne jest to, że pisma Fiony, przesiąknięte są one w świecie celtyckim zmierzchu, są o wiele bardziej atmosferycznych i żywy, i prawdę mówiąc, lepiej, niż Williama. To jest tak, jakby naprawdę był opętany przez bardziej inspirowane duszy. Trzy ustawienia. Wiatr - o 2'4. Wszystkie części podzielone wyjątkiem tenorów. Honeymouth - o 4'42. Pełna SSAATTBB przez. Moonchild - o 2'1. To jest strzelił dla kobiet solówką. Mezzo będzie prawdopodobnie odpowiedni rodzaj barwy dźwięku. i STB divisi chór, z dziwnych kawałków solowych na sopran i tenor. Jest to nieco trudne w Altos. Jednym z nich może zrobić partię solową. Reszta może być tymczasowe soprany i tenory może. Ustawienia mają być wykonane jako zespół, ale Honeymouth i Moonchild mogą być wykonywane osobno. Wiatr nie wyróżnia sam. Komplet raz pierwszy została wykonana w 1973 roku, myślę, że to, przez westronie Wynd w Oranżerii, Goldney House, Bristol, Anglia, prowadzonej przez Nigela Davidson. Moonchild zostało wykonane w różnych formach, takich jak solo piosenki z fortepianem i małżonki rejestratora wraz lutni. Prosimy, aby zorganizować dla dowolnych asortymentów, które lubisz, ale staram się zachować jakość atmosferyczne.